Please add sliding bar widget here...
 
Bel ons: 024 324 91 33

ALGEMENE VOORWAARDEN

Stonevest B.V., gevestigd te Nijmegen

 

  1. Alle diensten/ werkzaamheden worden verricht krachtens een overeenkomst van opdracht, gesloten met Stonevest B.V.
  2. Stonevest B.V. is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Stonevest b.v. van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.
  3. Adviezen, en (des)investeringsadviezen in het bijzonder, zijn gebaseerd op een te goeder trouw, naar beste kennis en wetenschap verrichte waardebepaling van het betreffende onroerend goed en de economische- en marktomstandigheden zoals redelijkerwijs bekend op het moment van het uitbrengen van het advies. Eventuele wijzigingen in de gronden waarop het (investerings)advies is gebaseerd die zich voordoen nadat het betreffende advies is uitgebracht, dan wel op het moment van uitbrengen van het advies redelijkerwijs niet te voorzien waren, kunnen niet tot enige aanspraken op schadevergoeding van Stonevest B.V. leiden.
  4. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen gelijk aan het honorarium dat Stonevest B.V. voor de desbetreffende opdracht met opdrachtgever overeengekomen was. Verstrekte opdrachten worden door Stonevest B.V. uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.
  5. Op de rechtsverhouding tussen Stonevest B.V. en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.
  6. Indien voor de opdracht derden dienen te worden ingeschakeld, zullen aan deze derden indien mogelijk rechtstreeks door de opdrachtgever opdrachte(en) worden verleend. De inschakeling van derden via Stonevest B.V. geschiedt uitsluitend na goedkeuring van opdrachtgever. Stonevest B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, gaat Stonevest B.V. ervan uit en bevestigt zij zonodig bij deze,dat alle haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een schriftelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.
  7. Stonevest B.V. bewaart het opdrachtdossier gedurende tenminste vijf jaar, waarna het Stonevest B.V. vrij staat het dossier te vernietigen.
  8. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgevers.