Please add sliding bar widget here...
 
Bel ons: 024 324 91 33

Oude Groenewoudseweg 365, Nijmegen

Vastgoed
€549.000/k.k. ,
2365 m² Parkeergelegenheid:

Te Koop
Zeer ruim perceel met opstallen van maar liefst 2.365 m2 gelegen aan de Oude Groenewoudseweg 365 in Nijmegen-Oost. Een van de opstallen ca. 40 m2 wordt volledig gerenoveerd en geïsoleerd.

Het perceel werd gebruikt door voormalig tuincentrum de Vereniging en valt onder bestemmingsplan Nijmegen Bottendaal Galgenveld en heeft de bestemming Bedrijf.

Kadastrale gegevens
Gemeente: HATERT
Sectie: G
Perceel: 1667
Grootte: 2.365 m2

Overige Kenmerken:
Verkennend Bodemonderzoek aanwezig (2019)

De voor bedrijf aangewezen gronden zijn bestemd voor:
bedrijven voorzover deze voorkomen in categorie 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten en in categorie 3.1 van de Staat van bedrijfsactiviteiten;
– ondergeschikte detailhandel;
– ondergeschikte kantoren;
– opslag en uitstalling;
– ontsluitingswegen;

Maatvoering:
De maximale bouwhoogte is 9 meter
De maximale goothoogte is 6 meter

 

Bouwvlak conform Ruimtelijke Plannen:

Lengte:14 m
Breedte:4 m

Specifieke bouwregels
De genoemde bouwwerken zijn toegestaan voor zover wordt voldaan aan de volgende regels:
A) hoofdgebouwen mogen uitsluitend worden opgericht binnen de aanduiding ‘bouwvlak’;
B) ten aanzien van gebouwen en overkappingen binnen de aanduiding ‘bouwvlak’ gelden de volgende bepalingen:
1. het bouwperceel binnen de aanduiding ‘bouwvlak’ tot maximaal het ter plaatse van de aanduiding ‘maximum bebouwingspercentage’ aangegeven bebouwingspercentage worden bebouwd; indien geen bebouwingspercentage is aangegeven mag het bouwperceel binnen de aanduiding ‘bouwvlak’ geheel worden bebouwd;
2. de goot- en bouwhoogte van gebouwen en overkappingen binnen de aanduiding ‘bouwvlak’ niet meer mogen bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte’ is aangegeven;
C) op het bouwperceel buiten de aanduiding ‘bouwvlak’ mogen, doch uitsluitend aan de voorzijde van en aangrenzend aan het hoofdgebouw, worden gebouwd:
1. aan- en uitbouwen, zoals erkers en ingangspartijen, tot een maximale breedte van 60% van de gevelbreedte van het hoofdgebouw en een maximale diepte van 2 meter; de goothoogte mag ten hoogste de hoogte van de beganegrondlaag van het hoofdgebouw bedragen en de bouwhoogte mag ten hoogste de hoogte van de direct daarboven gelegen bouwlaag bedragen;
2. ondergeschikte bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde, zoals luifels en balkons, met een maximale diepte van 2 meter;
D) erfafscheidingen en andere bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde, mogen zowel binnen de aanduiding ‘bouwvlak’ worden opgericht met dien verstande dat:
1. de bouwhoogte van erfafscheidingen niet meer dan 2,5 meter mag bedragen;
2. de bouwhoogte van palen en (licht)masten niet meer dan 10 meter en de bouwhoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde, niet meer dan 4 meter mag bedragen.

Plattegrond

Michiel Honée

Bekijk profiel

Contact

Overig aanbod